Pomniejsz czcionkę Powiększ czcionkę

Pozostałe ulgi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - poza przedsiębiorcami prowadzącymi działalność wydobywczą - udziela ulg w spłacie opłat z Prawa geologicznego
i górniczego również:

-       osobom fizycznym – którym ustalono opłatę podwyższoną za nielegalnie wydobycie kopaliny,

-       osobom fizycznym – wobec których orzeczono odpowiedzialność osób trzecich,

-       rolnikom.

Zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa udzielenie ulgi w spłacie opłat (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłaty albo zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub umorzenie zaległości i odsetek za zwłokę) jest możliwe wyłącznie w przypadkach:

-       uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub,

-       uzasadnionych interesem publicznym.

Stosowanie ulg w spłacie opłat z Prawa geologicznego i górniczego jest instytucją o charakterze wyjątkowym, dopuszczalną w ściśle określonych sytuacjach wskazanych w Ordynacji podatkowej.

Zasady dotyczące udzielania ulg i dokumentowania wniosku osobom fizycznym przedstawia Informacja dla osób fizycznych o przesłankach udzielania ulgi w opłatach z Prawa geologicznego i górniczego (zał. 1)

Osoba fizyczna we wniosku o ulgę powinna wskazać:

-       rodzaj opłaty będącej przedmiotem wniosku (jej wysokość i za jaki okres),

-       rodzaj ulgi (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości),

-       proponowane terminy zapłaty (dla wniosku o odroczenie terminu płatności) albo proponowaną wysokość i terminy rat (dla wniosku o rozłożenie na raty) albo wnioskowaną kwotę umorzenia zaległości lub odsetek za zwłokę (dla wniosku o umorzenie),

-       argumenty uzasadniające wystąpienie ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego.

 

Osoba fizyczna obowiązana jest załączyć do wniosku:

-       oświadczenie o stanie rodzinnym, dochodach, wydatkach i majątku (załączone do pisma oświadczenie jest istotnym dowodem na potrzeby ustalenia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi) (zał. 3).

Dodatkowo osoba fizyczna, której ustalono opłatę podwyższoną za nielegalnie wydobycie kopaliny, obowiązana jest załączyć do wniosku:

-       oświadczenie o przyczynach wydobywania kopaliny bez koncesji oraz jej przeznaczeniu (wydobywanie odpłatne, nieodpłatne, sprzedaż kopaliny) (zał. 2).

Informacje na temat przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej dla rolników można odnaleźć na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/ oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-publiczna-w-rolnictwie.