Pomniejsz czcionkę Powiększ czcionkę

Opłaty za I półrocze 2017 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuję, że termin składania informacji i dokonywania wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin w I półroczu 2017 r. upływa z dniem 31 lipca 2017 r.

Zachęcamy Państwa do składania informacji w wersji elektronicznej, za pomocą portalu e-OPLATYgeolog https://www.e-oplatygeolog.pl/ oraz platformy ePUAP http://epuap.gov.pl Złożenie drogą elektroniczną wymaga posiadania profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W zakresie opłat za I półrocze 2017 r. stosuje się stawki opłat określone w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie stawek opłat na 2017 r. z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2016 r. poz. 888). Szczegóły dostępne są na portalu e-OPLATYgeolog, w zakładce przepisy prawne: https://www.e-oplatygeolog.pl/uploads/stawki_2017.pdf

Przypominamy, iż obowiązek złożenia informacji, zgodnie z art. 137 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, dotyczy każdego Przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża (niezależnie od tego, czy jest prowadzona eksploatacja, czy też nie została ona podjęta, lub nie wydobywano kopaliny w danym półroczu).

Przypominamy, że informacje dotyczące opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego należy składać na druku określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. DRUK

Na portalu e-OPLATYgeolog są dostępne raporty dotyczące rozrachunków z tytułu opłat oraz stanu spraw.

Zachęcamy do skorzystania z zakładki e-Szkolenia w celu zapoznania się z systemem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: poczta@e-oplatygeolog.pl lub kontakt telefoniczny (22) 45-90-216.

Terminy składania informacji za 2017 r.

W 2017 r. należy złożyć informacje dotyczące opłat za:
 • I półrocze 2017 r. – w terminie do 31 lipca 2017 r. - wskutek czego zastosowanie ma przepis art. 137 ust. 5 Prawa geologicznego i górniczego (w zakresie opłat będą miały zastosowanie stawki opłat obowiązujące w 2017 r.)
 • II półrocze 2017 r. - w terminie do 31 stycznia 2018 r. – wskutek czego zastosowanie ma przepis art. 137 ust. 5 Prawa geologicznego i górniczego (w zakresie opłat stosuje się stawki opłat obowiązujące w 2017 r.)

Prawo geologiczne i górnicze

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196, ze zm.).

Ustawa ta zmieniła w sposób istotny zasady dotyczące naliczania i uiszczania opłat eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę oraz opłat za podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz opłat za podziemne składowanie odpadów. Wskutek wejścia w życie ustawy został zniesiony obowiązek składania kwartalnych informacji o opłacie eksploatacyjnej, na rzecz informacji półrocznych. Zgodnie z art. 137 ustawy okresem rozliczeniowym dla wymienionych opłat jest półrocze, liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do 30 czerwca (I półrocze) i od dnia 1 lipca do 31 grudnia (II półrocze).

Zgodnie z artykułem 217 ustawy do opłat należnych za okres do IV kwartału 2011 r. w dalszym stosuje się dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.).

Metodyka obliczania opłaty eksploatacyjnej dla kopalin innych niż węglowodory

Zgodnie z art. 137 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196, z późn. zm.) przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy (półrocze) i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW, bez wezwania.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy NFOŚiGW (40%) oraz rachunek gminy (60%), poza obszarem morskim RP, gdzie opłata w 100% stanowi dochód NFOŚiGW.

Do ustalenia opłaty eksploatacyjnej stosować się będzie stawki zawarte w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie stawek opłat na rok 2016 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

Zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej opłatę eksploatacyjną (kwotę ogółem) zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Wysokość opłaty przypadającej wierzycielom wylicza się w sposób określony w Prawie geologicznym i górniczym, tj. gminy otrzymują 60% opłaty, zaś NFOŚiGW 40% opłaty.

Informacje należy składać na drukach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. z 2015 r., poz. 406). Adresatami tych informacji jest organ koncesyjny, NFOŚiGW oraz gmina.

Jeżeli wysokość opłaty z danego złoża należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł (kwota 120 zł należna NFOŚiGW oraz kwota 180 zł dla gminy) obowiązek jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to przedsiębiorcy z obowiązku przedłożenia informacji organowi koncesyjnemu oraz wierzycielom.

Metodyka obliczania opłaty eksploatacyjnej dla węglowodorów

Zgodnie z art. 137 pkt. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196, z późn. zm.) przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie węglowodorów ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża – uzyskał decyzję inwestycyjną, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy, powiatu i województwa, na terenie których jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW, bez wezwania.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy NFOŚiGW (10%) oraz rachunki gminy (60%), powiatu (15%) i województwa (15 %) na terenie których prowadzona jest działalność, poza obszarem morskim RP, gdzie opłata w 100% stanowi dochód NFOŚiGW.

Do ustalenia opłaty eksploatacyjnej stosować się będzie stawki zawarte w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie stawek opłat na rok 2016 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego.

Zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej opłatę eksploatacyjną (kwotę ogółem) zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Informacje należy składać na drukach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. z 2015 r., poz. 406). Adresatami tych informacji jest organ koncesyjny, NFOŚiGW oraz gmina, powiat i województwo.

Jeżeli wysokość opłaty z danego złoża należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł (kwota 30 zł należna NFOŚiGW, kwota 180 zł dla gminy, kwota 45 zł dla powiatu oraz kwota 45 zł dla województwa) obowiązek jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to przedsiębiorcy z obowiązku przedłożenia informacji organowi koncesyjnemu oraz wierzycielom.

Zasady uiszczania opłat eksploatacyjnych do 300 zł

Jeżeli przedsiębiorca wydobywa ze złoża w ramach jednej koncesji więcej niż jedną kopalinę (np. dwie kopaliny główne, kopalinę główną i kopaliny współwystępujące lub kopalinę główną i kopaliny towarzyszące) to obowiązek zapłaty opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy nie powstaje, gdy suma wysokości opłat eksploatacyjnych ustalonych przez przedsiębiorcę za poszczególne kopaliny nie przekracza 300 zł. Oznacza to, iż wysokość opłaty eksploatacyjnej za poszczególne kopaliny wydobywane w ramach jednej koncesji może nie przekraczać 300 zł, natomiast do stwierdzenia, iż obowiązek zapłaty opłaty nie powstaje należy zsumować wszystkie opłaty za wydobywanie kopalin ze złoża w ramach konkretnej koncesji.

Podmioty uiszczające opłatę eksploatacyjną

Uwaga ! Dotyczy wpłat dokonanych do dnia 31.12.2015 r.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ust. 1 pkt 9 Prawa geologicznego i górniczego przedsiębiorcą – jest ten, kto posiada koncesję na prowadzenie działalności. Zgodnie natomiast z przepisem art. 137 ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża wnosi ją na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW, bez wezwania. Tym samym tylko przedsiębiorca posiadający koncesję, a nie np. członek rodziny jest zobowiązany do uiszczania opłat.

Z przepisu art. 59 Ordynacji podatkowej wynika, iż zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub części wskutek dokonanej przez podatnika zapłaty. W uchwale Naczelnego Sądu administracyjnego z dnia 26 maja 2008 r. sygn. akt I FPS 8/07 wskazano, że zapłata dokonana przez inny podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego tego podatnika.

Zasady dotyczące wpłat dokonanych od 1 stycznia 2016 r. zamieszczono w zakładce Ważne informacje – Zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2016 r.

Zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2016 r.

 • Inaczej jest uregulowana kolejność zaliczania wpłat. Dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej kolejności na poczet kosztów upomnienia, o ile na podatniku ciążą koszty doręczonego upomnienia. (patrz: art. 62 § 1a).
 • Zapłata podatku nie musi być dokonana wyłącznie przez podatnika. Od początku br. zapłata może nastąpić także przez:
  1. małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę – bez ograniczeń kwotowych jeśli chodzi o wysokość podatku,
  2. inną osobę lub inny podmiot – tylko w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł - przy czym w tych przypadkach uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika, o ile treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika
  3. aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego - jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.

W tych wszystkich przypadkach przepisy dotyczące zapłaty podatku przez podatnika stosuje się odpowiednio do osoby/podmiotu dokonującego zapłaty podatku. (patrz: art. 62b § 1 i § 3).

 • Zmiana zasady dokonywania zwrotu nadpłaty. Nadpłata może zostać zwrócona:
  1. przelewem na wskazany przez podatnika nr rachunku bankowego lub nr rachunku w skok – w każdym przypadku, gdy podatnik jest obowiązany do posiadania rachunku lub wskazał rachunek (bez względu na kwotę), lub
  2. przekazem pocztowym – gdy podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w skok i jednocześnie nie wskazał żadnego innego nr rachunku, a kwota nadpłaty przekracza dwukrotność kosztów upomnienia, lub
  3. w kasie – gdy podatnik nie wskazał nr rachunku, a kwota nadpłaty nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia.
Ilekroć w ww. informacji jest mowa o podatniku, rozumie się przez to również płatnika lub inkasenta.

Ww. zasady stosuje się odpowiednio do następców prawnych podatnika, osób trzecich oraz osób, które były wspólnikami spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki.”

Uiszczanie opłat za roboty geologiczne

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196, ze zm.) ten, kto wykonuje roboty geologiczne, jest obowiązany do zagospodarowania kopaliny wydobytej lub wydobywającej się samoistnie w czasie ich wykonywania. Przepisy o opłacie eksploatacyjnej stosuje się odpowiednio.

W takich przypadkach należy postępować tak, jak podczas wydobywania kopaliny na podstawie koncesji, tzn. składać informację dotyczącą opłaty za wydobytą kopalinę, za dany okres rozliczeniowy, w którym roboty geologiczne miały miejsce i dokonywać wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Szczegółowe informacje dotyczące formularzy oraz terminów znajdują się w zakładkach Ważne informacje i Przepisy prawne.

Rachunek bankowy NFOŚiGW i opisywanie przelewów

Nr rachunku bankowego NFOŚiGW dla opłat z Prawa geologicznego i górniczego: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie:
92 1130 1062 0000 0109 9520 0013.
 1. Wydobywanie kopalin - opłata eksploatacyjna, okres rozliczeniowy (półrocze i rok), nazwa złoża,
 2. Podziemne magazynowanie - opłata za magazynowanie, okres rozliczeniowy (półrocze i rok), nazwa magazynu,
 3. Podziemne składowanie - opłata za składowanie, okres rozliczeniowy (półrocze i rok), nazwa składowiska,
 4. Poszukiwanie lub rozpoznawanie - opłata koncesyjna, numer koncesji, nazwa obszaru,
 5. Roboty geologiczne - roboty geologiczne, okres rozliczeniowy (półrocze i rok), numer decyzji, nazwa obszaru, nazwa organu koncesyjnego.

Odsetki za zwłokę

Zgodnie z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej, jeśli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości wraz z odsetkami, wpłatę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu zapłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek.

Jeśli przedsiębiorca zapłaci zaległą opłatę eksploatacyjną bez odsetek, wówczas dokonana przez niego wpłata jest zaliczana proporcjonalnie na poczet kwoty zaległej opłaty eksploatacyjnej oraz kwoty odsetek w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległej opłaty eksploatacyjnej do kwoty odsetek za zwłokę.

Kalkulator umożliwiający wyliczenie odsetek za zwłokę:
http://www.pit.pl/kalkulator_odsetek_2507.php

Należy pamiętać, aby wybrać odsetki podatkowe.

Informacja dla przedsiębiorców ubiegających się o ulgi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będący wierzycielem opłat z Prawa geologicznego i górniczego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) udzielenie ulgi w spłacie opłat (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłaty albo zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, lub umorzenie zaległości i odsetek za zwłokę) jest możliwe wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Ocena występowania powyższych przesłanek należy do organu podatkowego, który na podstawie zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego rozstrzyga o zaistnieniu dyrektyw w sprawie. Są to kryteria, których treść zostaje zindywidualizowana na tle konkretnej sprawy, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy. W toku postępowania analizuje się między innymi przyczyny powstania zaległości, przyczyny niemożności zapłaty należności w ustawowym terminie, aktualną sytuację finansową i majątkową. Ocenia się także charakter trudności płatniczych (przejściowe, długofalowe), działania zmierzające do poprawy sytuacji, a także postawę w realizacji obowiązków podatkowych, a także w zakresie prowadzonej działalności wydobywczej. Dlatego we wniosku Strona jest zobowiązana do wskazania rodzaju zobowiązania, rodzaju ulgi, o którą się ubiega oraz wyjaśnienia szczegółowo okoliczności powstania zaległości, jak i uzasadniających udzielenie ulgi. W przypadku wnioskowania o ulgę w formie odroczenia lub rozłożenia na raty wniosek powinien zawierać także propozycje uregulowania zobowiązania, tj.: terminy zapłaty, wysokość oraz ilość rat. Stosowanie ulg w spłacie opłat z Prawa geologicznego i górniczego jest instytucją o charakterze wyjątkowym, dopuszczalną w ściśle określonych sytuacjach. W przypadku ulg udzielanych przedsiębiorcom trzeba ponadto uwzględniać uregulowania wspólnotowe dotyczące pomocy przedsiębiorcom.

Z tych względów złożenie wniosku o ulgę wymaga jego udokumentowania o materiał dowodowy wskazany w pkt. B (określanie formy pomocy) i pkt. C (dokumentowanie sytuacji finansowej) znajdującej się w tym miejscu INFORMACJI

W przypadku wnioskowania o pomoc de minimis, należy wypełnić i przesłać:

 • formularz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.), który jest dostępny na stronie internetowej NFOŚiGW pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/pomoc-publiczna/akty-prawneinterpretacje/ (plik: formularz_de_minimis_1407_2013.xlsx) - WZÓR FORMULARZA
 • oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej przez wnioskodawcę i podmioty powiązane, którego wzór dostępny jest pod adresem: https://www.e-oplatygeolog.pl/uploads/Oswiadczenie_o_otrzymanej_pomocy_de_minimis.doc - WZÓR OŚWIADCZENIA

Archiwum

Szkolenie dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie w zakresie elektronicznych usług publicznych w obszarze opłat eksploatacyjnych z Prawa geologicznego i górniczego.

Szkolenie jest dedykowane przedsiębiorcom wydobywającym kopaliny z obszaru województwa mazowieckiego. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane przez NFOŚiGW (będącego wierzycielem 40% opłat) usługi on-line w zakresie opłat eksploatacyjnych, świadczone przy pomocy systemu e-OPLATYgeolog, dostępnego pod adresem https://www.e-oplatygeolog.pl/

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 r. w godz. 10.00 – 14.00
w siedzibie NFOŚiGW ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa (sala 101)

Zgłoszenie prosimy przesyłać do dnia 22 listopada 2013 r. na adres e-mailowy: p.witkowski@nfosigw.gov.pl

Uprzejmie informujemy, iż ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować do p. Pawła Witkowskiego tel. (22) 45 90 514.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu.

Start systemu e-OPLATYgeolog

W czerwcu 2012 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił nowoczesny system informatyczny obsługujący opłaty eksploatacyjne i opłaty z tytułu koncesji, ustalane na podstawie przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

System zapewni świadczenie przez NFOŚiGW elektronicznych usług publicznych, ułatwiających realizację obowiązków związanych z opłatami z Prawa geologicznego i górniczego. Wdrożenie projektu zmieni formę komunikowania się przedsiębiorców i organów koncesyjnych z NFOŚiGW, z obecnej tradycyjnej na elektroniczną. Komunikacja ma się odbywać przez elektroniczną skrzynkę podawczą NFOŚiGW w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub przez portal Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (e-OPLATYgeolog).

System zapewnia przedsiębiorcom i organom koncesyjnym dostęp do przetwarzanych informacji związanych z opłatami z Prawa geologicznego i górniczego, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Spowoduje to zniesienie barier administracyjnych w relacji: przedsiębiorca-urząd i zwiększenie podaży usług w formie cyfrowej, co wpłynie na rozwój komunikacji elektronicznej, obniżenie kosztów działalności i oszczędność czasu.

W drugiej połowie czerwca 2012 r. NFOŚiGW rozpocznie wysyłkę loginów i haseł dostępu dla przedsiębiorców, w celu umożliwienia przedsiębiorcom posiadającym koncesje geologiczne korzystania z elektronicznych usług publicznych w zakresie opłat za I półrocze 2012 r.