Pomniejsz czcionkę Powiększ czcionkę

Opłaty za II półrocze 2013 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uprzejmie informuję, że termin składania informacji i dokonywania wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin w II półroczu 2013 r. upływa w dniu 31 stycznia 2014 r.

Zachęcamy Państwa do składania informacji w wersji elektronicznej, za pomocą portalu e-OPLATYgeolog https://www.e-oplatygeolog.pl/ oraz platformy ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/, z uwagi na skrócenie czasu wykonywanych czynności i uproszczenie procedur. Złożenie drogą elektroniczną wymaga posiadania profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W zakresie opłat za II półrocze 2013 r. stosuje się stawki opłat obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. określone w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie stawek opłat na rok 2013 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2012 r., poz. 902). Szczegóły są dostępne na portalu e-OPLATYgeolog, w zakładce przepisy prawne: https://www.e-oplatygeolog.pl/uploads/M20120902.pdf

Przypominamy, iż obowiązek złożenia informacji, zgodnie z art. 137 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, dotyczy każdego Przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża (niezależnie od tego, czy jest prowadzona eksploatacja, czy też nie została ona podjęta, czy nie wydobywano kopaliny).

Dzięki e-usłudze elektronicznych płatności PayByNet jest możliwe także dokonanie bezpiecznej wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej, obliczonej na podstawie wypełnionej informacji o opłacie. Obecnie system PayByNet wprowadziły następujące banki: Bank Pekao, Citi Handlowy, Bank Millennium, Invest-Bank, Alior Bank, Nordea Bank Polska, banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB Bank) oraz banki spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS Bank).

Na portalu e-OPLATYgeolog są dostępne raporty dotyczące rozrachunków z tytułu opłat oraz stanu spraw.

Zachęcamy do skorzystania z zakładki e-Szkolenia w celu zapoznania się z systemem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: poczta@e-oplatygeolog.pl , lub kontakt telefoniczny (22) 45-90-216.

Terminy składania informacji w 2014 r.

W 2014 r. należy złożyć informacje dotyczące opłat za:
 • II półrocze 2013 r. winny zostać złożone w terminie do końca stycznia 2014 r. (w zakresie opłat stosuje się stawki opłat obowiązujące w 2013 r.)
 • I półrocze 2014 r. – w terminie do końca lipca 2014 r. (w zakresie opłat będą miały zastosowanie stawki opłat obowiązujące w 2014 r.)

Prawo geologiczne i górnicze

Od dnia 1 stycznia 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).

Ustawa ta zmieniła w sposób istotny zasady dotyczące naliczania i uiszczania opłat eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę oraz opłat za podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz opłat za podziemne składowanie odpadów. Wskutek wejścia w życie ustawy został zniesiony obowiązek składania kwartalnych informacji o opłacie eksploatacyjnej, na rzecz informacji półrocznych. Zgodnie z art. 137 ustawy okresem rozliczeniowym dla wymienionych opłat jest półrocze, liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do 30 czerwca (I półrocze) i od dnia 1 lipca do 31 grudnia (II półrocze).

Zgodnie z artykułem 217 ustawy do opłat należnych za okres do IV kwartału 2011 r. w dalszym stosuje się dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.).

Metodyka obliczania opłaty eksploatacyjnej

Zgodnie z art. 137 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy (półrocze) i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW, bez wezwania.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy NFOŚiGW (40%) oraz rachunek gminy (60%), poza obszarem morskim RP, gdzie opłata w 100% stanowi dochód NFOŚiGW.

Do ustalenia opłaty eksploatacyjnej stosować się będzie stawki zawarte w załączniku do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej opłatę eksploatacyjną (kwotę ogółem) zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Wysokość opłaty przypadającej wierzycielom wylicza się w sposób określony w Prawie geologicznym i górniczym, tj. gminy otrzymują 60% opłaty, zaś NFOŚiGW 40% opłaty.

Informacje należy składać na drukach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów (Dz. U. Nr 282, poz. 1658). Adresatami tych informacji jest organ koncesyjny, NFOŚiGW oraz gmina.

Jeżeli wysokość opłaty z danego złoża należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł (kwota 120 zł należna NFOŚiGW oraz kwota 180 zł dla gminy) obowiązek jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to przedsiębiorcy z obowiązku przedłożenia informacji organowi koncesyjnemu oraz wierzycielom.

Zasady uiszczania opłat eksploatacyjnych do 300 zł

Jeżeli przedsiębiorca wydobywa ze złoża w ramach jednej koncesji więcej niż jedną kopalinę (np. dwie kopaliny główne, kopalinę główną i kopaliny współwystępujące lub kopalinę główną i kopaliny towarzyszące) to obowiązek zapłaty opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy nie powstaje, gdy suma wysokości opłat eksploatacyjnych ustalonych przez przedsiębiorcę za poszczególne kopaliny nie przekracza 300 zł. Oznacza to, iż wysokość opłaty eksploatacyjnej za poszczególne kopaliny wydobywane w ramach jednej koncesji może nie przekraczać 300 zł, natomiast do stwierdzenia, iż obowiązek zapłaty opłaty nie powstaje należy zsumować wszystkie opłaty za wydobywanie kopalin ze złoża w ramach konkretnej koncesji.

Podmioty uiszczające opłatę eksploatacyjną

Zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ust. 1 pkt 9 Prawa geologicznego i górniczego przedsiębiorcą – jest ten, kto posiada koncesję na prowadzenie działalności. Zgodnie natomiast z przepisem art. 137 ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża wnosi ją na rachunki bankowe gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz NFOŚiGW, bez wezwania. Tym samym tylko przedsiębiorca posiadający koncesję, a nie np. członek rodziny jest zobowiązany do uiszczania opłat.

Z przepisu art. 59 Ordynacji podatkowej wynika, iż zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub części wskutek dokonanej przez podatnika zapłaty. W uchwale Naczelnego Sądu administracyjnego z dnia 26 maja 2008 r. sygn. akt I FPS 8/07 wskazano, że zapłata dokonana przez inny podmiot w imieniu podatnika nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego tego podatnika.

Rachunek bankowy NFOŚiGW

Nr rachunku bankowego NFOŚiGW dla opłat z Prawa geologicznego i górniczego: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie:
92 1130 1062 0000 0109 9520 0013.

Usługa e-płatności PayByNet - zasady oraz prowizjeInformacja o zasadach oraz wysokości prowizji
usługi elektronicznych płatności PayByNet
Krajowej Izby Rozliczeniowej SA
 1. Usługa PayByNet polega na niezwłocznym przekazaniu informacji przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., między bankiem Przedsiębiorcy (Płatnika) a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o złożeniu nieodwołalnego zlecenia płatniczego.
 2. Usługa PayByNet obejmuje w szczególności:
  • przekazanie do Banku Przedsiębiorcy (Płatnika) informacji o płatności;
  • zaprezentowanie Przedsiębiorcy (Płatnikowi) Informacji o płatności w ramach bankowości elektronicznej jego banku;
  • przekazanie Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i informacji o złożeniu przez Przedsiębiorcę (Płatnika) nieodwołalnego zlecenia płatniczego na jego rzecz, potwierdzonego poprzez wystawienie EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Opłaty: dokument w formie elektronicznej o strukturze określonej schematem XSD, stanowiący potwierdzenie dokonania nieodwołalnego zlecenia płatniczego);
  • Zlecenie płatnicze dotyczy dokonania płatności z tytułu opłat ustalanych na podstawie Prawa geologicznego i górniczego, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie nr 92 1130 1062 0000 0109 9520 0013.
 3. Skorzystanie z usługi PayByNet skutkuje pobraniem przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA prowizji od Przedsiębiorców (Płatników) dokonujących płatności, w następujących wysokościach:
  Wysokość wnoszonej opłaty Prowizja dla Krajowej Izby Rozliczeniowej SA
  do 100,00 zł 0,99 zł
  od 100,01 zł do 300,00 zł 1,99 zł
  od 300,01 zł do 1000,00 zł 2,99 zł
  od 1000,01 zł do 5000,00 zł 4,99 zł
  powyżej 5000,01 zł 9,99 zł
 4. Wskazana w powyższej tabeli prowizja pobierana jest od Przedsiębiorców (Płatników) i nie wpływa na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 5. Prowizja dla Krajowej Izby Rozliczeniowej SA pobierana jest od Przedsiębiorcę (Płatnika) automatycznie z chwilą dokonania płatności przez Przedsiębiorcy (Płatnika) w jego bankowości elektronicznej.
 6. Niezależnie od tej prowizji każdy Przedsiębiorca (Płatnik) musi być przygotowany na poniesienie prowizji związanej z samym przelewem (prowizja jest pobierana przez bank za wykonanie przelewu związanego z prowadzoną działalnością), której wysokość jest określana w Tabeli opłat i prowizji stanowiących integralną część zawartej przez Przedsiębiorcę (Płatnika) umowy z bankiem.
 7. Obecnie system PayByNet wprowadziły następujące banki: Bank Pekao, Citi Handlowy, Bank Millennium, Invest-Bank, Alior Bank, Nordea Bank Polska, banki spółdzielcze zrzeszone w Spółdzielczej Grupie Bankowej (SGB Bank) oraz banki spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS Bank).

Odsetki za zwłokę

Odsetki (podatkowe) za nieterminową wpłatę z tytułu opłaty eksploatacyjnej nalicza się od dnia po upływie terminu zapłaty - na dzień zapłaty.

Zgodnie z art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej jeśli dokonana wpłata nie pokrywa kwoty zaległości wraz z odsetkami, wpłatę tę zalicza się proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu zapłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek.

Jeśli przedsiębiorca zapłaci zaległą opłatę eksploatacyjną bez odsetek, wówczas dokonana przez niego wpłata jest zaliczana proporcjonalnie na poczet kwoty zaległej opłaty eksploatacyjnej oraz kwoty odsetek w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległej opłaty eksploatacyjnej do kwoty odsetek za zwłokę.

Kalkulatory dotyczące odsetek za zwłokę:
http://www.infor.pl/kalkulatory/odsetki_od_zaleglosci.html
http://www.pit.pl/kalkulator_odsetek_2507.php

Informacja dla przedsiębiorców ubiegających się o ulgi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będący wierzycielem opłat z Prawa geologicznego i górniczego uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) udzielenie ulgi w spłacie opłat (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłaty albo zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, lub umorzenie zaległości i odsetek za zwłokę) jest możliwe wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Ocena występowania powyższych przesłanek należy do organu podatkowego, który na podstawie zgromadzonego w postępowaniu materiału dowodowego rozstrzyga o zaistnieniu dyrektyw w sprawie. Są to kryteria, których treść zostaje zindywidualizowana na tle konkretnej sprawy, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy. W toku postępowania analizuje się między innymi przyczyny powstania zaległości, przyczyny niemożności zapłaty należności w ustawowym terminie, aktualną sytuację finansową i majątkową. Ocenia się także charakter trudności płatniczych (przejściowe, długofalowe), działania zmierzające do poprawy sytuacji, a także postawę w realizacji obowiązków podatkowych, a także w zakresie prowadzonej działalności wydobywczej. Dlatego we wniosku Strona jest zobowiązana do wskazania rodzaju zobowiązania, rodzaju ulgi, o którą się ubiega oraz wyjaśnienia szczegółowo okoliczności powstania zaległości, jak i uzasadniających udzielenie ulgi. W przypadku wnioskowania o ulgę w formie odroczenia lub rozłożenia na raty wniosek powinien zawierać także propozycje uregulowania zobowiązania, tj.: terminy zapłaty, wysokość oraz ilość rat. Stosowanie ulg w spłacie opłat z Prawa geologicznego i górniczego jest instytucją o charakterze wyjątkowym, dopuszczalną w ściśle określonych sytuacjach. W przypadku ulg udzielanych przedsiębiorcom trzeba ponadto uwzględniać uregulowania wspólnotowe dotyczące pomocy przedsiębiorcom.

Z tych względów złożenie wniosku o ulgę wymaga jego udokumentowania o materiał dowodowy wskazany w pkt. B (określanie formy pomocy) i pkt. C (dokumentowanie sytuacji finansowej) załączonej Informacji dla przedsiębiorców ubiegających się o ulgi w opłatach z Prawa geologicznego i górniczego

Szkolenie dla przedsiębiorców z woj. mazowieckiego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie w zakresie elektronicznych usług publicznych w obszarze opłat eksploatacyjnych z Prawa geologicznego i górniczego.

Szkolenie jest dedykowane przedsiębiorcom wydobywającym kopaliny z obszaru województwa mazowieckiego. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane przez NFOŚiGW (będącego wierzycielem 40% opłat) usługi on-line w zakresie opłat eksploatacyjnych, świadczone przy pomocy systemu e-OPLATYgeolog, dostępnego pod adresem https://www.e-oplatygeolog.pl/

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 r. w godz. 10.00 – 14.00
w siedzibie NFOŚiGW ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa (sala 101)

Zgłoszenie prosimy przesyłać do dnia 22 listopada 2013 r. na adres e-mailowy: p.witkowski@nfosigw.gov.pl

Uprzejmie informujemy, iż ilość miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować do p. Pawła Witkowskiego tel. (22) 45 90 514.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu.

Start systemu e-OPLATYgeolog

W czerwcu 2012 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił nowoczesny system informatyczny obsługujący opłaty eksploatacyjne i opłaty z tytułu koncesji, ustalane na podstawie przepisów ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

System zapewni świadczenie przez NFOŚiGW elektronicznych usług publicznych, ułatwiających realizację obowiązków związanych z opłatami z Prawa geologicznego i górniczego. Wdrożenie projektu zmieni formę komunikowania się przedsiębiorców i organów koncesyjnych z NFOŚiGW, z obecnej tradycyjnej na elektroniczną. Komunikacja ma się odbywać przez elektroniczną skrzynkę podawczą NFOŚiGW w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub przez portal Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (e-OPLATYgeolog).

System zapewnia przedsiębiorcom i organom koncesyjnym dostęp do przetwarzanych informacji związanych z opłatami z Prawa geologicznego i górniczego, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Spowoduje to zniesienie barier administracyjnych w relacji: przedsiębiorca-urząd i zwiększenie podaży usług w formie cyfrowej, co wpłynie na rozwój komunikacji elektronicznej, obniżenie kosztów działalności i oszczędność czasu.

W drugiej połowie czerwca 2012 r. NFOŚiGW rozpocznie wysyłkę loginów i haseł dostępu dla przedsiębiorców, w celu umożliwienia przedsiębiorcom posiadającym koncesje geologiczne korzystania z elektronicznych usług publicznych w zakresie opłat za I półrocze 2012 r.