Pomniejsz czcionkę Powiększ czcionkę

Pomoc de minimis

Zgodnie z art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, tj. przedsiębiorcy posiadającego koncesję wydobywczą, może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Zmniejszenie obciążeń podatkowych, w tym przyznanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonemu przedsiębiorcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, stanowi pomoc publiczną. W odniesieniu do przedsiębiorców prowadzących działalność wydobywczą ulga w opłatach z Prawa geologicznego i górniczego na rzecz NFOŚiGW stanowi de facto pomoc de minimis.

Stosownie do art. 67a Ordynacji podatkowej udzielenie ulgi w spłacie opłat (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłaty albo zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub umorzenie zaległości i odsetek za zwłokę) jest możliwe wyłącznie w przypadkach:

-       uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub,

-       uzasadnionych interesem publicznym.

Stosowanie ulg w spłacie opłat z Prawa geologicznego i górniczego jest instytucją o charakterze wyjątkowym, dopuszczalną w ściśle określonych sytuacjach wskazanych w Ordynacji podatkowej.

Zasady dotyczące udzielania ulg i dokumentowania wniosku w ramach pomocy de minimis przedstawia Informacja dla przedsiębiorców ubiegających się o ulgi w opłatach z Prawa geologicznego i górniczego (zał. 1)

We wniosku o ulgę należy wskazać:

-       rodzaj opłaty będącej przedmiotem wniosku (jej wysokość i za jaki okres),

-       rodzaj ulgi (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości),

-       proponowane terminy zapłaty (dla wniosku o odroczenie terminu płatności) albo proponowaną wysokość i terminy rat (dla wniosku o rozłożenie na raty) albo wnioskowaną kwotę umorzenia zaległości lub odsetek za zwłokę (dla wniosku o umorzenie),

-       argumenty uzasadniające wystąpienie ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego,

-       rodzaj pomocy wskazanej w art. 67b Ordynacji podatkowej, o który strona się ubiega, tj. pomoc de minimis,

-       okoliczności powstania zaległości, charakter trudności płatniczych (czy są przejściowe,
czy długofalowe), podjęte działania zmierzające do poprawy sytuacji,

-       aktualną sytuację finansową/majątkową.

Przedsiębiorca obowiązany jest załączyć do wniosku:

-       formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3),

-       oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (zał. 4) lub podpisany wydruk ze strony https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary,

-       oświadczenie o regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych (podatków, składek ZUS oraz opłat za wydobywanie kopaliny) (zał.5)

-       dokumenty obrazujące sytuację finansową i majątkową strony, aktualną oraz
za ostatnie 3 lata, umożliwiające zbadanie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego (zał. 2).